Fagsnakk fra Cappelen Damm

«Ressursene strekker ikke alltid til i helsevesenet, og alt kan ikke gjøres samtidig. Hva skal gjøres for hvilke pasienter, og i hvilken rekkefølge? Det er temaet for «Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste». Fotokred.: Luis Melendez/Unsplash

Ny Open Access-bok om vanskelige beslutninger i helsevesenet

Helsepersonell må fatte vanskelige beslutninger hver eneste dag. Redaktørene av den nye antologien «Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste» understreker at kunnskap om de ulike faktorene som påvirker slike avgjørelser er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle.

Vi leser stadig i mediene om utfordringene: lav bemanning, stadig kortere liggetid på sykehus (for eksempel barselomsorgen) og vanskelige beslutninger om hvem som skal få dyre og livsviktige medisiner som Spinraza.

Ressursene strekker ikke alltid til i helsevesenet, og alt kan ikke gjøres samtidig. Hva skal gjøres for hvilke pasienter, og i hvilken rekkefølge? Disse spørsmålene danner utgangspunktet for boken Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Boken kan lastes ned gratis i fire ulike formater fra noasp.no

«Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker beslutninger om helsehjelp er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til befolkningen»

LIKEVERDIGE HELSETJENESTER TIL ALLE

Henriette Sinding Aasen, Berit Bringedal, Kristine Bærøe og Anne-Mette Magnussen er redaktører for boken. De vektlegger at det er vesentlig at de viktigste oppgavene blir ivaretatt foran de mindre viktige – samt å unngå sløsing i helsevesenet.

Når ny teknologi åpner for å ta i bruk radikalt nye behandlingsmuligheter, må vi ta stilling til om vi ønsker disse nye behandlingene. Når helsetjenesten organiseres, må det tas beslutninger knyttet til arbeidskraft og forbruk som setter rammene for det konkrete kliniske tilbudet den enkelte pasient får. Med andre ord, det må prioriteres – og dette skjer hele tiden, forteller redaktørene.

– I Norge er det et mål at befolkningen skal ha lik tilgang til helsetjenester og at disse skal fordeles rettferdig. Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker beslutninger om helsehjelp er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til befolkningen, poengterer redaktørene.

HVORDAN STUDERE UTØVELSE AV SKJØNN?

I helsevesenet er skjønn nødvendig for å anvende regler eller standarder i konkrete situasjoner. Helsetjenesten er regulert av norsk lov, men lovgiver åpner samtidig for at helsepersonell må utøve skjønn i vurderinger av hva som er hensiktsmessig i de enkelte tilfellene. Men hvordan studere skjønnsutøvelse? Redaktørene fremhever at dette kan undersøkes ved å kartlegge hvilke hensyn beslutningstakere selv er seg bevisst at de vektlegger, ved å se på de beslutninger som faktisk treffes, eller ved å teste ut hvordan valg blir tatt og begrunnes gjennom bruk av tenkte eksempler som i en vignett-survey.

FAGLIGE OG ØKONOMISKE DILEMMAER

Prioriteringer i en presset arbeidshverdag fører nødvendigvis til dilemmaer om hva som er riktig å gjøre. I kapitlet «Styringsdilemmaer i praksis. Helsepersonells beslutninger om helsehjelp i daglig arbeid» undersøker Inger Lise Teig og Gry Wester helsearbeideres opplevelser av dilemmaer i arbeidshverdagen og hva som eventuelt forhindrer dem fra å gi pasientene den helsehjelpen de trenger.

Informantene i Teig og Westers studie fortalte at de daglig står i situasjoner der de må fatte krevende beslutninger. Samtidig sier informantene at de «gjør så godt de kan».

– Ingen av informantene opplever at de ikke kan ta faglig forsvarlige beslutninger selv om de ikke alltid kan ta de mest optimale eller ønskelige avgjørelser sett fra et faglig ståsted, understreker kapittelforfatterne.

«Informantene fortalte at de daglig opplever situasjoner der de må fatte krevende beslutninger»

KAN BIDRA TIL BEDRE STYRING I HELSESEKTOREN

I Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste diskuterer et knippe forfattere flere forhold knyttet til prioriteringer. Redaktørene av boken fremhever at det er viktig å erkjenne at beslutningstakere på ulike nivåer ikke uten videre har oversikt over alle faktorer som faktisk påvirker deres beslutninger. Faktorene er imidlertid ikke mindre betydningsfulle av den grunn.

– Økt oppmerksomhet om det som påvirker beslutninger kan bidra til bedre styring i helsesektoren, i tråd med overordnede målsetninger, avslutter redaktørene.

NOASP er en avdeling i Cappelen Damm Akademisk som utgir bøker og tidsskrifter Open Access. NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle utgivelsene er gull Open Access, som innebærer at litteraturen er gratis å lese for alle umiddelbart etter publisering. Forlaget er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, og er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Les mer på noasp.no.

Magnus Heie

Magnus Heie er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Magnus er redaksjonssekretær for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk og jobber med redaksjonelt innhold i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk