Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hus med forstørrelsesglass

iStock / Getty Images

Hva kjennetegner en god eiendomsmegler?

Hva kjennetegner en god eiendomsmegler? Er det kunsten å style boligen med fancy møbler, bake boller og fyre opp i peisen, slik at det blir hyggelig stemning på visning? Er det evnen til å få en høy pris for eiendommen? Er en eiendomsmegler ganske enkelt en slags selger?

Nei, en eiendomsmegler er ingen selger. Han eller hun er en mellommann som først og fremst skal sørge for en trygg bolighandel for både selgeren og kjøperen.

.

TRYGG BOLIGHANDEL

Eiendomstransaksjoner er kompliserte. De er omgjerdet av et stort antall rettsregler. Mye kan gå galt, og store verdier står på spill både for selgeren og kjøperen. Det er derfor meglerforetakene må ha tillatelse fra Finanstilsynet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet, og at meglerne må ha såkalt meglerbrev eller advokatbevilling. Det er ikke for alle.

MÅ KUNNE MYE JUSS

For å kunne jobbe som eiendomsmegler, må man kunne en god del juss. Både juss som gjelder fast eiendom (for eksempel reglene i avhendingsloven) og annen jus som berører eiendomsmegleryrket. Det er det siste – annen juss – som er temaet her. Grunnen er at disse reglene er mindre kjente – men vel så viktige.

En eiendomsmegler kan for eksempel få i oppdrag å selge en eiendom av en person som er gift eller som lever i et samboerforhold. Eiendomsmegleren må da kjenne til reglene om ektefellers og samboeres juridiske rådighet. Hvem eier eiendommen? Er det bare den ektefellen som har grunnbokshjemmel, eller er det begge? Hvem kan selge, leie bort eller pantsette eiendommen? Har det noe å si om eiendommen er særeie eller felleseie? Har det noe å si om det er en næringseiendom, en fritidseiendom eller en bolig?

Eiendomsmeglere som har fått i oppdrag å selge en eiendom i forbindelse med skifte av et dødsbo, må kjenne til sentrale arverettslige regler av betydning for salget. Han eller hun må vite hvem som har arverett og hvor mye den enkelte arver. Hvis ikke, greier ikke megleren engang å fylle ut oppdragsfullmakt, kjøpekontrakt, skjøte m.v. Og hvem er egentlig oppdragsgiver ved skifte av dødsboer? Er det den enkelte arving eller er det dødsboet som eget rettssubjekt? Mange meglere er ikke klar over at reglene er forskjellige for dødsboer som skiftes henholdsvis privat og offentlig.

En eiendomsmegler som skal selge et gårdsbruk, må selvsagt kjenne til de rettsreglene som er relevante for salget. Følger for eksempel traktorer og andre landbruksmaskiner med? Hva med dyra på gården? Må det betales noe ekstra for dem? Det er surt å kjøpe et skogbruk, og etterpå oppdage at alle tømmerveltene ikke fulgte med – bare trær på rot. Det burde kanskje megleren ha opplyst? Eiendomsmeglere må også ha en viss kunnskap om odels- og åsetesretten. Megleren må videre vite hva odelsløsning er, hvem som har odelsrett, hvilke frister som gjelder for å reise løsningssak mv.

Hvis eiendomsmeglerne ikke greier å formidle fagkunnskapen sin utad, er det fare for at de gjør seg selv overflødige.

fremhev EKSPERTROLLEN

Markedet tilbyr allerede løsninger som gjør at vanlige folk – uten kunnskap verken om bygningslære eller juss – kan selge boligen sin uten megler. Det er ikke helt trygt. Vis derfor hva dere kan, som andre ikke kan. Fokuser på juridisk kunnskap. Fremhev ekspertrollen: en mellommann som skal sikre trygg bolighandel for både selgere og kjøpere.

Omslag Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten
Einar Mo

Einar Mo

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han blant annet underviser i juridiske fag på eiendomsmeglerstudiet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk