Fagsnakk fra Cappelen Damm

Blå rose

Foto: Pixabay under CC0-Creative Commons-lisens

Døden i livet

Ny, tverrfaglig antologi utfordrer oppfatningen om at døden er stuet bort og tiet i hjel i vårt samfunn.

Døden er tema for en ny, fagfellevurdert Open Access-antologi. Med denne boken ønsker forfatterne å imøtegå oppfatningen om at døden er adskilt fra livet og lite synlig i vår kultur. Redaktørene av boken er Aud Johannessen, Norunn Askeland, Iben Brinch Jørgensen og Jorun Ulvestad, alle forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Gjennom analyser av blant annet dikt, avisoppslag, billedbøker, salmer, musikk og krim viser forfatterne at døden tvert imot følger oss gjennom livet. Kunst om død hjelper oss til å forstå de mer eksistensielle sidene ved å være menneske. Men hva er det egentlig vi lærer om død? Målgruppen for boken er først og fremst andre forskere som arbeider med disse temaene, men også sykepleie- og medisinstudenter, studenter som studerer litteratur, estetikk og kultur, pårørende til døende og andre med interesse for hvordan døden er tilstede i vårt samfunn.

Forfatterne av «Døden i livet» vil imøtegå oppfatningen om at døden er lite synlig i vår kultur

BRED TILNÆRMING

Antologien Døden i livet består av 12 fagfellevurderte kapitler skrevet av forskere fra ulike fagfelt: helsefag, pedagogikk, idéhistorie, religionsvitenskap, litteraturvitenskap, språkvitenskap og retorikk. Redaktørene skriver i forordet at «tanken bak en så bredt sammensatt antologi er nettopp å kaste lys over hvordan døden er synlig i livet fra vugge til grav, både i eldre og nyere tekster».

Kildematerialet for kapitlene i Døden i livet spenner vidt. Fra Bob Dylans behandling av døden i sine sanger til en retorisk analyse av hvordan steder for død tillegges betydning. Fra en nærlesning av hvordan Simone de Beauvoir skriver om sin mors dødsleie til en undersøkelse av grensen mellom liv og død med et kulturhistorisk blikk på gjengangertematikk. Det ikke-jordiske får vi ytterligere belyst gjennom tre ulike religiøse fortellinger om døden.

Last ned og lese alle kapitlene i antologien «Døden i livet» gratis fra NOASP.

FRA DET EKSISTENSIELLE TIL DET SAMFUNNSAKTUELLE

Selv om døden i livet går som den røde tråden gjennom denne antologien, er også mangfoldet et kjennetegn. Ikke alle perspektiver på døden kan få plass. De ulike forfatterne har derfor, i tillegg til de mer eksistensielle perspektivene, valgt å synliggjøre døden innenfor det som kan forstås som en mer samfunnsaktuell tematikk.

BARNET

Barnet og døden blir berørt gjennom flere av bidragene, både i kraft av en analyse av Karin Fossums forfatterskap om barnet som morder, og gjennom en analyse av hvordan avisene slår opp hendelser der barn dør etter vold og omsorgssvikt i familien. I antologien finner vi også en undersøkelse av hvordan døden presenteres for barn gjennom fargebruk i en utvalgt bildebok. I tillegg tematiseres samfunnets økte aksept av sorgen over de som døde før de blir født, og hvordan tiden endrer praksiser rundt gravlegging av disse som dør i mors liv.

SPRÅKET

Hvordan vi språklig omgir oss med døden, demonstreres både gjennom en en analyse av metaforer i salmer som blir brukt i begravelser, og en litteraturgjennomgang av metafor-forskning om sykdom og død i vår tid. Språkets sentrale plass for avansert tematisering av døden i diktekunsten blir i tillegg synliggjort gjennom en analyse av Claes Gills «Portrett av en død venn» fra 1939.

NOASP er en avdeling i Cappelen Damm Akademisk som utgir bøker og tidsskrifter Open Access. NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access, som innebærer at litteraturen er gratis å lese for alle umiddelbart etter publisering. Forlaget er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, og er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Les mer på noasp.no.

Magnus Heie

Magnus Heie er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Magnus er redaksjonssekretær for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk og jobber med redaksjonelt innhold i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk