Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hvem eier fast eiendom i Norge?

PRIVAT EIENDOMSRETT

Så og si alle kan eie fast eiendom i Norge. Norsk rett bygger på prinsippet om privat eiendomsrett. Allerede av den grunn forstår vi at private aktører kan eie fast eiendom. Private aktører omfatter blant annet fysiske personer – altså mennesker. De fleste eierne, eier gjerne en bolig. Noen eier en fritidseiendom i tillegg. Men noen aktører eier mer enn andre. Nedenfor følger en oversikt over de største grunneierne i Norge.

PLAHTES EIENDOMMER

Som vi skal se nedenfor, eies de største arealene i Norge av virksomheter – både private og offentlige. Men det finnes noen store grunneiere blant privatpersoner også. Et eksempel er Plahtes eiendommer, som eies av Frithjof Møinichen Plahte. Eiendommene ligger i Brønnøysundområdet og består av tre separate eiendommer, hvor Åbjøra med sine 400 000 dekar er den største. Til sammen er de tre eiendommene større enn hele Oslo kommune.

Også juridiske personer kan eie fast eiendom. Juridiske personer omfatter blant annet aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak (herunder borettslag), foreninger og stiftelser. Aksjeselskapsformen må nevnes særskilt fordi den har stor betydning ved salg av forretningseiendommer.

ENTRA OG ANDRE EIENDOMSKONSERNER

De fleste forretningseiendommer organiseres vanligvis i egne aksjeselskaper (single purpose entities, forkortet SPE). Dette gjøres blant annet for å spare dokumentavgift. Slike selskaper er ofte heleid av et annet selskap (morselskap). Dette selskapet eier ofte andre SPE‘er også. Morselskapet sitter da på toppen som den reelle eieren av mange eiendommer i et konsern. Én av de største eiendomskonsernene i Norge er Entra ASA. Selskapet forvalter en eiendomsmasse på cirka 1,6 millioner kvadratmeter, fordelt på 105 eiendommer.

MERAKER BRUG

AS Meraker Brug er ett av Norges største eiendomsselskaper. Selskapets eiendommer dekker drøye 90 prosent av Meråker kommune. Samlet areal er om lag 1 200 000 dekar, inkludert 229 000 dekar produktivt skogareal. Kjernevirksomheten er skogsdrift, utleie av jakt- og fiskerettigheter, utleie av hytter og utvikling av hytteområder. Selskapet var tidligere eid av en privat stiftelse pluss en rekke andre private aksjonærer. Men i oktober 2022 ble aksjene solgt til Staten (ved Statskog) for 2,65 milliarder kroner.

SKJÅK ALMENNING OG OPPDAL BYGDEALMENNING

Bygdeallmenninger er egne rettssubjekter, og de kan eie store utmarksområder. Dette gjelder blant annet Skjåk allmenning i Gudbrandsdalen, som eier et areal på ca. 2 000 000 dekar. Med dette utgjør denne bygdeallmenningen hele 95 prosent av Skjåk kommune. Størsteparten av arealet er fjell og vidde. Men det er også noe skog, vassdrag, vann og isbreer.

Nevnes må også Oppdal bygdeallmenning. Denne allmenningen eier et areal på 1 161 000 dekar. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa og har rundt 120 fiskevatn med et rikt ørretfiske.

STATSKOG

Offentlige myndigheter kan også eie fast eiendom. Både kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter som kan eie, og faktisk eier, en god del eiendom. Staten er vår desidert største grunneier. Blant annet eier staten alle statsallmenningene våre. Disse forvaltes av Statskog SF (Statskog). Totalt forvalter Statskog nesten 60 000 000 dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Arealet utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Dette var før Statskog kjøpte aksjene i Meraker Brug. I realiteten er de arealet Statskog kontrollerer enda større.

FORSVARSBYGG

Forsvarsbygg er en annen stor statlig grunneier. Denne virksomheten er et organisasjonsledd underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg oppgave er å leie ut Forsvarets bygninger og arealer til Forsvaret. Bare bygningsmassen er på ca. 4,1 millioner kvadratmeter, fordelt på 13 096 bygg og anlegg. I tillegg kommer store grunnarealer.

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

Nevnes må også Opplysningsvesenets fond (OVF), som er registrert i Enhetsregisteret som «annet foretak ifølge særskilt lov», jf. lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Loven skal sikre at fondet kommer Den norske kirke til gode, og at verdiene blir bevart og gir avkastning i samsvar med Grunnloven § 106. Virksomheten er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Fondet forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge. Fondet eier og forvalter 6 400 festetomter, 345 presteboliger, døveboliger og bispeboliger. Det forvalter 902 000 dekar skogsareal, hvorav 503 000 er produktiv skog. Fondet eier også rundt 160 gårdsbruk.

FINNMARKSEINDOMMEN

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat) er en annen stor grunneier. Finnmarkseiendommen er et norsk særlovorgan opprettet ved lov 17. juni 2005 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven). Dette grunneierorganet ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting.

Finnmarkseiendommens oppgave er å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark. Den grunnen det er snakk om, er det vi før kalte for statens umatrikulerte grunn. Denne grunnen ble tidligere forvaltet av Statskog på vegne av staten. Det dreier seg om gigantiske arealer. Det omfatter omtrent 95 prosent av arealet i Finnmark, inkludert en kystlinje på 5 400 kilometer.

 

Einar Mo

Einar Mo

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han blant annet underviser i juridiske fag på eiendomsmeglerstudiet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk