Fagsnakk fra Cappelen Damm

Gutt lager veggmaleri

Barnehagebarn trenger ledere som inspirerer til å utvikle prosjekter som oppstår i barnegruppa. Foto: Bente Fønnebø

Barn tenker ikke i fagområder – hva gjør vi med det?

Dette er et av mange utfordrende spørsmål spesialpedagog Unni Jernberg og jeg stiller i boka Barnehagens rammeplan i praksis – ledelse, omsorg og kompleksitet (2018). Utgangspunktet for å skrive en bok om de ulike delene i den nye rammeplanen, var å utforske hvordan den kan anvendes til beste for barna og for et personale som skal skape det gode liv i barnehagen.

Å sikre et lekende og utforskende personale krever bevisste ledere som ser den enkelte i personalet. Barnehagebarna trenger ledere som inspirerer til å utvikle de ulike prosjekter som oppstår i barnegruppa. Uten et personale som ser barnas interesser og deltar i handlinger og lek, hjelper det ikke med fine ukeplaner, årsplaner, visjoner eller rammeplaner! Vi er bekymret for at alle de «skal» som pålegges personalet kan føre til at man blir mer opptatt av å innfri ferdighetskrav enn å styrke lek, samspill, forstå og lytte til barnas perspektiver.

Å bli sett som den du er tidlig i livet

Styrere, pedagogiske ledere og assistenter er barnehagenes avgjørende ressurser og barnas viktigste medspillere. Et personale som gir barna muligheter til å filosofere er med på å styrke barnas identitet, deres bevissthet om egen verdi og deres selvfølelse. Å bli sett som den du er tidlig i livet, kan utgjøre den store forskjellen for et menneskes utvikling.

Det må arbeides daglig med barnehagepersonalets innstilling til sitt arbeid, og fokus på hverdagsleken som lærende må gjentas igjen og igjen. En undringssamtale mellom barn som fanges opp av den voksne, hvor den voksne stopper opp og dveler sammen med barna, er et eksempel på hvordan danning skjer i praksis. Personalet i barnehagen er de som skal hjelpe småbarnsfamilien med den store jobben det er å oppdra og styrke fremtidens voksne – og de må tenke de dristige tanker!

Hele barnehagepersonalet trenger statusløft

Personalet i barnehager som tar standpunkt i saker som angår barna i samfunnet, trenger virkelig å bli anerkjent! Kvalitet i barnehagene er avgjørende for vår framtid og for å kunne gjøre barna rustet til å møte de utfordringene som vil komme. Personalets stemmer bør i mye større grad lyttes til i politiske debatter. Kunnskap om hvor viktige de første leveårene er for barnas utvikling, er sentral når det gjelder kvalitet i barnehagen. Personalet må ha holdninger som viser tro på at man selv er en som kan bidra til å endre et samfunn. Et barnehagepersonale som opplever arbeidet som stimulerende og utviklende vil føre over sin entusiasme på barna. Hver dag er barnehagepersonalet i dialog med barna, kan fange deres interesser og ideer, og kan overføre barnas utrykk og språk til fagområdene, og vi mener at disse menneskene trenger et statusløft.

Barnehagelederes nøkkelrolle i å innfri barnehagens samfunnsmandat

I boka «Barnehagens rammeplan i praksis» forteller ledere og personale i ti barnehager om ulike visjoner, satsinger og pedagogiske valg.

Barnehageledere kan ha en hverdag med mange utfordringer som gjør at man ikke klarer å gi alle i personalet god nok oversikt over rammeplanens verdigrunnlag, formål og innhold. Vi mener barnehageledere i for liten grad blir lyttet til og derfor har vi i boken gitt stemme til sju ledere som på svært ulik vis realiserer barnehagens rammeplanmål. Vi har laget en visuell rammeplanblomst og andre oversikter som kan gjøre det lettere å sette barnehagens rammeplan inn i et barnehagehistorisk perspektiv.

For å innfri barnehagens samfunnsmandat i det daglige, trengs et personale der lederen ser og anerkjenner deres særlige ressurser, interesser og kunnskap. I gode barnehager drar alle lasset sammen, og vi har funnet frem til noen ledere som sjelden nevnes eller er synlig i media, men som har vist at det er mulig å realisere målene i rammeplanen. I boka Barnehagens rammeplan i praksis, inviterer vi leseren til samtaler med ledere og personale i ti barnehager som forteller om ulike visjoner, satsinger og pedagogiske valg. Personalet viser hvor ulikt man kan jobbe med formål og innhold. De forteller om inkludering og medvirkning i læringsmiljøet der barnehagens sju fagområdene inngår i flerfaglige og magiske undringssamtaler og prosjekter, og det er spennende lesning!

Kilde: Fønnebø, B. og Jernberg, U. (2018). Barnehagens rammeplan i praksis – ledelse, omsorg og kompleksitet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Bente Fønnebø

er barnehagelærer og dosent i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk