Fagsnakk fra Cappelen Damm

FOU i praksis har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis.

Utgir nytt tidsskrift om utdanning og praksisTidsskriftet FOU i praksis
har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis og skiftet utgiver fra Fagbokforlaget til Cappelen Damm Akademisk. Sammen med navneendringen har tidsskriftet oppdatert profil og formål. Målet er å åpne tidsskriftet mot en bredere forfatter- og leserkrets, samtidig som redaksjonen vil ta vare på viktige kvaliteter i det tidligere tidsskriftet.

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis publiseres åpent på nett og alle artikler er gratis tilgjengelig fra tidsskriftets hjemmeside.

Vil nå lærere og skolesektor

Marit Honerød Hoveid, professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU er hovedredaktør for tidsskriftet. Hun har vært sentral i relanseringen og forteller at ønsket om å nå ut til nye lesere er viktig:

– Tidsskriftet har nok hatt størst nedslagsfelt blant ansatte i akademia, som faglærere, forskere og doktorgradsstudenter, og det er bra. Men jeg skulle også ønske at flere politikere leste det som ble skrevet i tidsskriftet og ikke minst at de som mye av forskningen omhandler, nemlig lærere, leste det.

Hoved forteller at mange av artiklene er relevante for både lærere og ledere i skolen:

– Vi publiserer artikler om temaer som ledelse, vurdering og foreldresamarbeid. Flere av artiklene beskriver studier av tiltak som er iverksatt i skole eller lærerutdanning, ofte knyttet til dagsaktuelle problemstillinger. I neste nummer, som er et spesialnummer, kommer det for eksempel et par artikler som omhandler utprøving av karakterfritt semester.

Forskning i skjæringspunktet

Hva slags type forskning ønsker dere å publisere?

– Tidsskriftet retter seg mot utdanningsforskning som befinner seg i skjæringspunktet mellom utdanning og praksis. Vi ønsker å presentere forskning som utformes i dagens kontekst, innenfor både disiplinære og profesjonsrelaterte studier.

Hoveid forteller at de tradisjonelt publiserer mange artikler innenfor feltet forsking i/på lærerutdanning, ofte basert på småskala empirisk forskning.

– Vi ønsker å fortsette å formidle denne forskningen, men tenker at vi også kan bli en kanal for flere typer forskning, være seg fra større prosjekt og fra mer teoretiserende forskning. Utdanning og praksis retter seg også mot det vide feltet av fagdidaktikk, og tidsskriftet kan være en kanal for noe av denne forskningen, sier Hoveid.

Nordiske perspektiver

Hoveid mener at kravene som finnes til kvalifisering innenfor universiteter og høyskoler i dag gjør tidsskriftet til en viktig publiseringskanal for forskere, og legger også vekt på at den nordiske rammen er viktig.

– Utdanningene i Norden varier noe, men har samtidig mange felles trekk. Den nordiske modellen er gjennomgående basert på en offentlig drevet utdanning for alle. Det er viktig å fremme forskning som springer ut av de nordiske utdanningsmodellene, slik at vi ikke uten videre bruker forskning fra for eksempel engelsk eller amerikansk kontekst – som kan være helt ulik det som er hverdagen i de nordiske lands utdanningssystemer.

– Vårt tidsskrift muliggjør publisering på de nordiske språkene, norsk, svensk og dansk i tillegg til engelsk. Det er sentralt for å opprettholde våre nordiske fagspråk, samtidig som vi utvikler nordiske perspektiver i engelsk språkdrakt.

Hvorfor nytt navn?

Tidsskriftet FOU i praksis ble etablert i 2007. Behovet for å endre navn nå har flere årsaker, forteller Hoveid.

– For det første har tidsskriftet hatt samme navn som en årlig nasjonal konferanse. Disse har samarbeidet gjennom årene, men representerer to helt uavhengige organiseringer. Dette har nok ikke alltid vært like klart og det ønsker vi å tydeliggjøre.

– I tillegg har U-en i FOU skapt en utfordring. Vitenskapelig ansatte er pålagte å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Men hvor grensene går mellom utviklingsarbeid og forskning er ikke alltid like lett å se for de som arbeider for å kvalifisere seg innenfor akademia. Utviklingsarbeider kan bli forskning, men det gjelder ikke alle prosjekter.

– Dette er noe tidsskriftet vil være med på å tydeliggjøre. Vi tror og håper at navneendringen fremhever at tidsskriftet publiserer vitenskapelig forskning.

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis skal være et tidsskrift som retter seg mot utdanningsforskning som befinner seg i skjæringspunktet mellom utdanning og praksis. Credit: Fat camera

Inviterer nye lesere

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis utgis fra september 2019 av NOASP, Open Access-redaksjonen i Cappelen Damm Akademisk – og har allerede rukket å publisere første nummer på nett. Hoveid oppfordrer alle som er opptatt av utdanningsforskning til å kikke innom tidsskriftet, og til å melde seg på nyhetsbrevet.

– Vi oppfordrer både lesere og potensielle forfattere til å ta en kikk på de nye nettsidene våre. Tidsskriftet gikk over til en Open Access-modell i 2016 og alle våre artikler ligger åpent på nett. Vi kommer også til å publisere artikler løpende gjennom hele året, så her kommer det mye interessant i tiden framover.

Fakta:

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis ble etablert i 2007 (under tidligere navn Tidsskriftet FOU i praksis). Tidsskriftet er eid av NTNU, ved Institutt for lærerutdanning (ILU) og Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL).

Tidsskriftet har en åpen publiseringsmodell (Open Access) og alle artikler kan leses gratis på https://utdanningogpraksis.no. Tidsskriftet utgis fra 2019 av Cappelen Damm Akademisk.

Meld deg på nyhetsbrev fra tidsskriftet her:
https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/newsletter

Marte Ericsson Ryste

Digital redaksjon

Hold deg oppdatert på Fagsnakk