Fagsnakk fra Cappelen Damm

Foto: Narai Chal

Nytt Open Access-tidsskrift for spesialsykepleiere

Tidsskriftet Inspira har som formål å formidle fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Tidsskriftet har eksistert under flere navn siden 1987, og har fra 2018 vært godkjent som en vitenskapelig publiseringskanal.

Nå vil redaksjonen satse på å bygge ut tidsskriftet ytterligere, og fra januar dette året utgis Inspira med åpen tilgang hos Cappelen Damm Akademisk. Det vil si at alle artikler ligger åpent og gratis tilgjengelig for leserne.

Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund og representant for faggruppen for intensivsykepleiere i Inspira, sier at digitaliseringen av tidsskriftet er noe hun har ventet lenge på.

– Vi har endelig kommet til den digitale verden!
Nå som artiklene blir publisert via Cappelen Damm Akademisk tror Lykke at artiklene blir enklere å dele, og at de vil nå bredere ut.

– Artiklene vil nå bli publisert fortløpende. De vil gå direkte til publisering med en gang de er klare, og blir på denne måten ferskvare.

Forskning til grunn for praksis

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, anestesisykepleier, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og forsker ved Sykehuset Østfold, har vært ansvarlig redaktør i Inspira siden januar 2011. Hun sier at utviklingen i helsetjenesten og av pasientgruppene gjør at man må tenke nytt:

– Vi må henge med det nye som skjer, være oppdatert, og være villige til endring. Forskning bidrar til endringer på en positiv måte. Det holder ikke å si at sånn har vi alltid gjort det. Framover så er det krav om at det er forskning som legger grunnlaget for å endre praksis.

– Vårt mål er å få spesialsykepleiere til å tenke forskning, formidling og kvalitetsforbedring systematisk. Dette vil forbedre både spesialsykepleierfaget og helsetjenesten som helhet. Inspira kan hjelpe med å formidle forskningen som blir gjort innenfor spesialsykepleiefaget.

Behov for publiseringskanaler

Linqvist Leonardsen vektlegger at spesialsykepleierfaget er i endring og at det har blitt viktigere med master- og etterutdanning. Dette har ført til et større behov for norske, fagfellevurderte tidsskrifter. I 2018 ble tidsskriftet godkjent som et fagfellevurdert tidsskrift nivå 1.

– Det er gledelig at stadig flere sender inn artikler til oss. Før hadde ikke de som forsket og skrev forskningsartikler noe naturlig måltidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleie, men nå har de det.
Hun håper at disse forfatterne nå vil velge Inspira som publiseringskanal for sine artikler.

– Vi ønsker å nå ut til flere – både spesialsykepleiere, studenter og forskere. Anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere, masterstudenter og studenter generelt er et viktig publikum for oss. Vi tror også at tidsskriftet kan være interessant for andre sykepleiere og annet helsepersonell, ikke bare spesialsykepleiere.

Videre ambisjoner

Også Paula Lykke håper at terskelen for å sende inn artikler til tidsskriftet senkes. Hun legger til at Inspira har utviklet seg mye de siste årene, og at tidsskriftet har som mål å publisere artikler med faglig høy standard.

Redaksjonen mangler heller ikke planer for å bygge ut tidsskriftet videre. Inspira har ambisjoner om å nå utover Norges grenser og publisere flere engelskspråklige artikler. Linqvist Leonardsen understreker likevel at den norske formidlingen er viktig å beholde.

– Jeg tenker at det viktigste er å nå ut til det norske publikum. Men det å tenke muligheten for begge deler er interessant for oss. Vi er også inne på tanken om et mulig nordisk samarbeid, for eksempel ved å samarbeide med de svenske og danske faggruppene. Men nå begynner vi bare der vi begynner, og ser hvordan det går.

Klinikknær begynnelse

Denne uken lanseres Inspira offisielt på nye nettsider. Samtidig publiseres årets første artikkel. Den har tittel «Intensivsykepleiernes erfaringer med teoretisk og praktisk opplæring for gjennomføring av inhalasjonssedering til respiratorpasienter i intensivavdelingen», og er skrevet av Wenche Orseth og Hildegunn Sundal ved Høgskolen i Molde og Molde sykehus.

Artikkelen handler om en relativt ny metode for sedering av pasienter ved hjelp av gasser. Forfatterne har intervjuet intensivsykepleiere om deres erfaringer med å bruke denne metoden.

– Temaet er veldig klinikknært, det er nært det sykepleierne jobber med. Mange vil derfor kunne kjenne seg igjen i det, sier Linqvist Leonardsen som inviterer alle til å besøke tidsskriftets nye nettsider.

Fakta:
Inspira ble etablert i 1987 under navnet Nye Fagoscopet, senere Fagoscopet og endret til slutt navnet til InspirA i 2006. Tidsskriftet var opprinnelig et samarbeid mellom to faggrupper i Norsk Sykepleierforbund (NSF); NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Anestesisykepleierne NSF. I 2020 utvidet Inspira samarbeidet til også å inkludere faggruppen for operasjonssykepleiere, NSFLOS.

Tidsskriftet har en åpen publiseringsmodell (Open Access) og alle artikler kan leses gratis på inspiratidsskrift.no. Her kan du også finne alle de tidligere utgavene av Inspira digitalisert.

Meld deg på nyhetsbrev fra tidsskriftet her:
https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/newsletter

Sarah C. Herve

Hold deg oppdatert på Fagsnakk