Fagsnakk fra Cappelen Damm

(Foto: Gettyimages/PeopleImages)

Entreprenørskap og innovasjonsledelse

Entreprenørskap og innovasjonsledelse er boken for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive nyskaping på andre måter. Boka gir en praktisk steg-for-steg-framstilling og viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt.

Vi er enige om at alt må ha en start. Det handler om «å se en mulighet». Men ikke bare det – du må «gjøre noe med den». Gjør du ikke det, så er du ikke entreprenør. Men du trenger ikke ha en idé i utgangspunktet for å bestemme deg for å bli entreprenør. Som vi senere skal se, fins det ulike teknikker som kan hjelpe deg til å finne noe meningsfylt å satse på.

Idéutvikling

Den personlige beslutningen og viljen til å satse er derfor det viktigste. Her er det et utall tenkelig utviklingsforløp. Endelig må ideen og planen iverksettes i omgivelsene, i en eller annen organisatorisk form.

Tredelt prosess

Vi kan derfor si at prosessen har tre åpenbare elementer – uansett hvordan den forløper:

1. Idéavklaring og personlig beslutning (eller i motsatt rekkefølge)
2. Utvikling av ideen
3. Iverksettelse – virksomheten settes i drift.

Den logiske rekkefølgen er 1 – 2 – 3. Denne må alle følge, noe annet gir ikke mening. Ulikheter mellom strategier går først og fremst på hvordan en velger å arbeide i de ulike fasene.

Sara Sarasvathys entreprenørskap

Sara Sarasvathy er en indisk/amerikansk professor i bedriftsøkonomi og entreprenørskap tilknyttet Virginia-universitetet. I forbindelse med sitt
doktorgradsarbeid for en del år siden gjennomførte hun en undersøkelse blant suksessfulle amerikanske entreprenører. Et av kravene til disse var at de ikke bare skulle ha opplevd suksess, men også minst én fiasko. Hun nevner tre sentrale lærdommer som hun fikk ut av undersøkelsen:

• I den grad vi kan forutse framtiden, kan vi kontrollere den.
• I den grad vi kan kontrollere framtiden, trenger vi ikke å forutse (spå) den.
• Hvordan kan du kontrollere en framtid du ikke kan forutse?

Fem prinsipper som utgjør en god strategi

På grunnlag av sine observasjoner utformet hun fem prinsipper for det hun
mener er en god strategi:
• «Bird in Hand». Hvem er du, hva kan du, hvem kjenner du? Start her.
• «Affordable Loss». Minimér tapet, framfor å tenke på profitten.
• «Crazy Quilt». Samarbeid bare med folk du stoler på.
• «Lemonade». Overraskelser er muligheter, ta vare på dem.
• «Pilot-in-the-plane». Framtiden kan ikke forutsees, men du kan kontrollere
noen av de faktorene som bestemmer den.
(Effectuation, Saras Sarasvathy, 2008)

Sarasvathy er, som vi ser, opptatt av å starte med det vi kjenner – oss selv og våre nærmeste. Så bør vi være mer opptatt av å få ting gjort på enkleste og billigste måte, framfor å tenke på en framtidig, usikker profitt. Gjensidig tillit er viktig.

Hvilken strategi passer best?

Tenk deg at ideen går ut på å lansere et nytt legemiddel. Det ville vært både ulovlig og uetisk å starte markedsføring og salg av dette før alle testresultater og godkjenninger var på plass. Facebook, derimot, kom i funksjon som et kommunikasjonsmedium i en vennekrets. Ingen kunne vel forutse hvilken utbredelse dette mediet skulle få. Svaret på spørsmålet overfor avhenger derfor i betydelig grad av hvilken type idé og prosjekt du skal arbeide med.

Vi vil også si at det ikke nødvendigvis er noen sterk motsetning mellom det å være aktivt ute i omgivelsene og det å drive mer formalisert planlegging. Men det handler mye om hva du velger å bruke tid og ressurser på. Det handler også i noen grad om hvorvidt du er uerfaren eller erfaren. Med tidligere erfaringer kan du i større grad hoppe over de oppgaver i utviklingsprosessen som du har erfart ikke bidrar til å dra prosjektet framover i særlig grad.

Boken Entreprenørskap og innovasjonsledelse er i første rekke rettet mot ferske entreprenører og de som ønsker innføring i de temaer vi tar opp. Da vil denne strategien virke mest ryddig og kanskje også enklest å beskrive. Men husk at strategien bør tilpasses den type prosjekt du arbeider med og i noen grad også de ressurser du disponerer.

Nils Per Hovland

Nils Per Hovland er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har yrkeserfaring både fra næringsliv og forvaltning, og har i over 30 år vært tilknyttet høyskolesektoren som foreleser, forsker og prosjektleder.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk