Fagsnakk fra Cappelen Damm

Tidsskriftet Internasjonal Politikks temanummer «Fokus: Diplomatiminister Brende» tar for seg Børge Brendes periode som utenriksminister. (Foto: World Economic Forum / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)

«Diplomatiministeren» Børge Brende

Tidsskriftet Internasjonal Politikk vier sitt nyeste nummer til Børge Brendes periode som utenriksminister. De ulike artiklene fremhever hvordan han i stor grad forble en minister som fokuserte på diplomati snarere enn utenrikspolitikk.

Børge Brende var utenriksminister mellom 2013 og 2017. På Brendes vakt skjedde det mange store endringer i verden som en norsk utenriksminister var nødt til å ta stilling til. Vi kan kort nevne annekteringen av Krim, Kina, Syria, Trump og Brexit.

I det nye nummeret «Fokus: Diplomatiminister Brende» setter et knippe forskere søkelys på denne perioden i norsk politikk. Temanummeret består av seks artikler som alle er publisert åpent tilgjengelig.

Redaktør for Internasjonal Politikk, Niels Nagelhus Schia, forteller at vi i tillegg til endringene nevnt over også opplevde en motreaksjon mot globalisering og økende mistillit til det etablerte i denne tidsperioden. Schia mener det er viktig for utforming av norsk utenrikspolitikk at noen av og til tar seg tid til å ta et skritt tilbake for å undersøke hvordan vi faktisk forholdt oss til disse verdensomspennende endringene, og hvilke konsekvenser de har fått for Norge.

Borte fra norge

Halvard Leira og Nina Græger fremhever i artikkelen «Diplomatiminister Brende» at Brende i stor grad fokuserte på å bygge relasjoner i utlandet og i mindre grad på å forankre sin politikk hjemme i Norge. De skriver at «(…) Brende ikke bare var borte fra Norge, men også i stor grad var borte fra utenrikspolitikken».

De store sakene

Kristin Haugeviks og Nina Grægers artikkel «Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa: Arven etter Brende i europapolitikken» viser at europapolitikken stort sett handlet om utviklingen i Europa, og i mindre grad om innholdet i Norges europapolitikk i Brendes periode.

Minda Holm tar i sin artikkel «Å hoppe etter refleks: Brendes Veivalg» for seg stortingsmeldingen «Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken» og sammenligner denne med Jonas Gahr Støres Refleksprosjektet, som handlet om å invitere til offentlig debatt om norsk utenrikspolitikk.

Utviklingspolitikk og bistand

Jon Harald Sande Lie tar i artikkelen «Utviklingspolitikk uten utviklingsminister» for seg hvordan Brende i tillegg til utenrikspolitikk fikk ansvar for utviklingspolitikken, og hvilke dilemmaer det skapte.

Benjamin de Carvalho og Morten S. Andersen vurderer i sin artikkel «Engasjementspolitikk på autopilot: Fredsbygging, fredsbevaring og fredsmegling under Børge Brende» hvordan FN-arbeidet og bistanden har utviklet seg med en omreisende minister.

Iver B. Neumanns artikkel «Utenriksminister Børge Brende (2013-2017): Reaktivt avventende» oppsummerer de andre bidragene i temanummeret. Han gir en helhetsvurdering av Brendes periode som utenriksminister inndelt i A, B og C-momenter og konkluderer med at Brendes innsats som utenriksminister var fraværende og svak.

Tidsskriftet Internasjonal Politikk

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftets redaktører er Niels Nagelhus Schia og Pernille Rieker, begge ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det. Tidsskriftet publiseres Open Access og ligger åpent tilgjengelig.

NOASP er en avdeling i Cappelen Damm Akademisk som utgir bøker og tidsskrifter  Open Access. NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike  fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle utgivelsene er gull Open Access, som innebærer at litteraturen er gratis å lese for alle umiddelbart etter publisering. Forlaget er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, og er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Les mer på noasp.no.

Magnus Heie

Magnus Heie er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Magnus er redaksjonssekretær for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk og jobber med redaksjonelt innhold i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk