Fagsnakk fra Cappelen Damm

Syria: "The icon of peace". Foto av Muhammad Katibi. Wikimedia Commons. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Læreplan i norsk for språklige minoriteter

NÅ GJELDER «LÆREPLAN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID» BÅDE FOR ELEVER, VOKSNE OG PRIVATISTER

Fram til høsten 2017 var det bare elever i videregående skole som kunne ta eksamen og bli vurdert etter en egen læreplan i norsk, Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge (NOR9-01). Nå er dette endret. Læreplanen i norsk for språklige minoriteter er endelig fastsatt, og den gjelder nå for elever i videregående opplæring, deltakere i organisert undervisning for voksne og privatister. Alle skoler som tilbyr undervisning i videregående skole etter Kunnskapsløftet, er pålagt å tilby opplæring etter planen for dem som tilfredsstiller kravene for å bruke den. Kriteriene varierer noe for de forskjellige målgruppene. Overgangsordningen faller nå bort. (Overgangsordningen: norskeksamen med særskilt tilrettelagt skriftlig eksamen, men sluttvurdering i norsk skriftlig og muntlig etter ordinær norskplan).

ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE
Elever må ha enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (Opplæringsloven § 3-12), og de må ha kortere botid i Norge enn seks år ved eksamenstidspunktet. Elever som får innvilget utvidet opplæringstid (Opplæringsloven § 3-1, femte ledd), vil i utgangspunktet ha mer enn seks års botid ved eksamenstidspunktet, men de trenger bare enkeltvedtak (Opplæringsloven § 3-12) for å bruke planen. Det er viktig at skolen sørger for elevenes formelle rettigheter er i orden slik at de ikke mister retten til å bruke en læreplan de har behov for.

VOKSNE I ORGANISERT, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (VOKSENOPPLÆRING)
Voksne som deltar i organisert undervisning, og som har et annet morsmål enn norsk og samisk, kan nå benytte norskplanen for språklige minoriteter. Betingelsen er at de har et enkeltvedtak som presiserer at de har behov for særskilt språkopplæring. Voksne har i utgangspunktet ikke rett til særskilt språkopplæring, men har krav på opplæring som er tilpasset det behovet hver enkelt har. I enkeltvedtak må skoleeier derfor presisere at det er nødvendig med særskilt språkopplæring. For denne målgruppen er det ingen krav til botid før eksamen. Forskriften til opplæringsloven §1-11 presiserer at voksne er fritatt for opplæring i skriftlig sidemål.

PRIVATISTER
Privatister med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk som har kortere botid i Norge enn seks år ved eksamenstidspunktet, kan bruke norskplanen for språklige minoriteter. Privatister er fritatt for kravet om skriftlig eksamen i sidemål.
Det er verdt å merke seg at fra år 2021 kan ikke kandidater ta eksamen etter læreplan for språklige minoriteter dersom de tidligere har fått sluttvurdering etter den ordinære norskplanen.

I oversikten over hvem som kan bruke læreplanen i norsk for språklige minoriteter, er det en forskjell mellom privatister og voksne. Når svensk og dansk ikke er nevnt for voksne i organisert undervisning under avgrensningen for hvem som kan benytte planen, er det fordi disse kandidatene må ha enkeltvedtak som presiserer at det er et reelt behov for særskilt språkopplæring. I praksis vil ikke et slikt behov være til stede hos voksne med svensk eller dansk som morsmål.

Kilde: «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt», Utdanningsdirektoratet 12.09.2017

Denne oppsummeringen er laget av Anne Lene Berge, som har lang erfaring bak seg som norsklektor, lærebokforfatter av bl.a. SporNye vegar til nynorsk og Moment. Les hele Berges tekst om læreplansituasjonen og få noen konkrete undervisningstips til denne elevgruppen på lærernettstedet til Moment Vg1 (krever innlogging). Se under kapitteloverskriften «Norsk for minoritetsspråklige elever» til venstre i menyen på nettstedet. Les om hvordan man kan få tilgang til lærernettstedet her.

Kirsten Kalleberg

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående. Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), og har tidligere undervist i norsk ved Rosenvilde videregående skole og på Den internasjonale sommerskole på Blindern.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk