Fagsnakk fra Cappelen Damm

Ordet hei på mange ulike språk

Et undervisningsopplegg om språklig mangfold

Det å utvikle sin språklige identitet er viktig både for forståelse, tilhørighet og kommunikasjon med andre, og kunnskap om samfunnets språklige mangfold gir alle elever verdifull innsikt. I overordnet del av læreplanen (kapittel 1.2 om identitet og kulturelt mangfold), står det at språklig mangfold skal ses på som en ressurs;

«Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet […] Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet.» (https://www.udir.no/lk20/overordnet-del-samlet/)

 

EN ANBEFALING: Nettsiden «Barnebøker i Norge»

Hvordan kan man så jobbe med språklig mangfold i barnehage og på skole?

Det er mange tilgjengelige ressurser i arbeidet med språklig mangfold. Dette er et konkret tips til et undervisningsopplegg knyttet til nettsiden Barnebøker for Norge (www.barneboker.no) med utgangspunkt i et undervisningsopplegg som er gjennomført med elever på barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nettsiden Barnebøker for Norge har tilgjengeliggjort 40 fortellinger fra African Storybook til bokmål og nynorsk, samt de største innvandrings- og flyktningspråkene i Norge. (Språkene som er tilgjengelige er bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, amharisk, arabisk, dansk, dari, engelsk, fransk, hindi, italiensk, kinesisk, kurdisk (sorani), litauisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, rumensk, russisk, somali, spansk, svensk, swahili, tagalog, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk). De fleste språk har lydinnspilling. Fortellingene er også tilgjengelig på ukrainsk, og er derfor høyaktuell også for elever og lærere i språkopplæringen for ukrainske flyktningbarn.

 

Nettsiden har et ryddig og logisk oppsett, og er dermed enkel å manøvrere for elever fra barneskole og oppover. Hvis du som lærer skal bruke den, anbefales det å lese gjennom det som står under fanen «Hvordan bruke denne nettsiden» i planleggingsfasen. Der får man informasjon om hvordan man bytter språk på fortellingene, hvordan lydfunksjonen fungerer og hvordan man kan skrive ut fortellingene som hefte. Fortellingene er også markerte med nivå fra en til fem, der nivå en er det enkleste nivået med korte setninger, og nivå fem er for de mer lesekyndige.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: EN UTFORSKENDE SPRÅKOPPGAVE

I norsktimene til barne- og ungdomsarbeiderlinjen ønsket vi å jobbe med en utforskende språkoppgave, med språklig mangfold som ressurs som tema. Elevene var i praksis i barnehage på denne tiden, og oppgaven var å skulle ta utgangspunkt i et av språkene som var representert i barnehagen slik at elevene skulle oppleve oppgaven som praksisnær. Min erfaring som lærer er at elevene på yrkesfag som oftest er langt mer motiverte for praksisnære oppgaver enn hvis oppgavene oppleves veldig fjerne fra hverdagen. Oppdraget var at elevene på barne- og ungdomsarbeiderfaget skulle utforske nettsidene til www.barneboker.no og deretter velge et språk som ett av de minoritetsspråklige barna i barnehagen har som sitt førstespråk/morsmål. Dersom noen av elevene var på en avdeling uten minoritetsspråklige barn, fikk de velge fritt ut fra språkene som var tilgjengelig på nettsiden. Etter at elevene hadde valgt ut en fortelling på et språk som var representert på nettsiden til www.barneboker.no, skulle de svare på følgende fem oppgaver:

  • Les fortellingen på norsk og lytt til + «les» fortellinga på det andre språket.
  • Lag et kort handlingsreferat fra fortellingen, slik at du kort kan oppsummere til de andre på gruppa hva fortellingen handlet om. Begrunn valg av fortelling og språk ut i fra de språkene som du vet er i bruk på avdelingen din i barnehagen.
  • Kan du si noe om likheter og ulikheter mellom norsk og det språket du valgte ut fra sammenligningen i www.barneboker.no? Bruk også www.snl.no for å finne mer ut om de to språkene.
  • Hvordan kan www.barneboker.no brukes i for eksempel barnehage eller barneskole for å stimulere til å se ulike språk som en ressurs, tror du?
  • Hvorfor er det viktig at vi hjelper barna til å se på morsmålet/førstespråket sitt som en ressurs?

Målet med oppgaven var å få elevene til å reflektere over språklig mangfold som ressurs. Vi ønsket at de skulle bli mer bevisste på hvordan man kan jobbe med språklig mangfold i barnehage og skole, og at dette henger sammen med at ansatte er klar over hvilke ressurser som er tilrådelig. Nettsiden til www.barneboker.no kan være en fin inngangsport til refleksjon og vil forhåpentligvis motivere elevene til å utforske lignende ressurser når de selv kommer ut i arbeid med barn og unge. Etter at elevene på barne- og ungdomsarbeiderfaget hadde gjort seg kjent med nettsiden og svart på spørsmålene, fikk de i oppgave å fremføre det de hadde kommet frem til for læreren. Lærer plasserte elevene i gruppe for å få størst mulig variasjon i språk som var representert. Slik fikk hver elev høre om cirka fem ulike afrikanske fortellinger og flere forskjellige språk.

Erfaringer

Flere av elevene ga uttrykk for at de ble mer bevisste hvor mange forskjellige språk som var representert i barnehagen etter arbeidet med denne oppgaven. De syntes også det var en god nettside å jobbe med, og trakk da spesielt fram at det var ulik vanskegrad på tekstene og at mange ulike språk var tilgjengelige. Noen av elevene brukte også nettsiden som en del av samlingsstunden i barnehagen. Det var stor språklig nysgjerrighet i barnehagen, og elevene opplevde at nettsiden var velfungerende for å skape gode samtaler rundt språk. Det at fortellingene er tilgjengelige på så mange ulike språk, gjør den også veldig god som utgangspunkt for å se på likheter og forskjeller mellom ulike språk. Som kompetansemål for 4.trinn står det at elevene skal
lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven (Kompetansemål etter 4. trinn – Læreplan i norsk (NOR01-06) (udir.no))

I møte med dette kompetansemålet fungerer nettsiden fint både med tanke på bokmål og nynorsk, samisk og andre språk. Det at så mange av fortellingene også er spilt inn med lyd, er en stor fordel for de elevene som ikke mestrer lesing så godt, og den gir også et større innblikk i språket enn om man bare hadde fått det representert som tekst. For elevene som går barne- og ungdomsarbeiderfaget kan denne nettsiden lett tilpasses bruk både i barnehage og i grunnskolen. I tillegg kan vi som lærere selvsagt bruke den for alle våre norskelever når vi jobber med språk og spesielt også sammenligning av språk.

 

God nettside som er verdt en titt!

 

Tidligere publikasjoner av Elisabeth Lønning Bueie:

Hvordan jobbe med metaforiske uttrykk – og hvorfor er det viktig for andrespråkselever? – Fagsnakk (2021)

Bidrag i barnebokantologien Andre boller. Nye stemmer i barnelitteraturen, Vigmostad & Bjørke (2022)

Elisabeth Lønning Bueie

Norsklektor på yrkesfag ved Lillehammer vgs. med ansvar for minoritetsspråklige elever. Bueie har blant annet norskdidaktikk og andrespråkspedagogikk i fagkretsen. Hun er også engasjert i sensur og eksamensarbeid i norskfaget.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk