Fagsnakk fra Cappelen Damm

En relasjonell virksomhet: For å lykkes i undervisningen er det nødvendig med gjensidig tillit og gode relasjoner mellom læreren og elevene. Foto: Wavebreakmedia/Gettyimages

Design som verktøy for undervisning

Å lage en plan for undervisningen er en selvsagt og nødvendig ting for en lærer, men slike planer dekker ikke alt som vil skje i undervisningen. De gir for eksempel sjelden noe godt svar på hvordan undervisningen vil forløpe, hvordan tillitsforholdet til elevene vil prege samarbeidet eller hvordan læreboka, vurderingsformer og digitale ressurser vil styre undervisningen.

Noe av det vi kan kalle designet for lærerens undervisning, kan vi lese ut av planene som er lagt, men på langt nær alt. Designet er et uttrykk for mønsteret eller formen på undervisningen. Det får sin endelige form i møtet med elevene. Det er preget av hva læreren og elevene tar med seg inn i situasjonen og utvikler sammen ut fra sosiale, faglige og materielle forutsetninger. Også skolen som helhet, oppfatninger om undervisning og læring i lærerpersonalet og forventninger i omgivelsene setter sitt preg på lærerens designutforming.

Undervisningscase som inngang

Hovedtemaet i boka Å planlegge og designe undervisning er hvordan læreren kan bygge opp gode design for sin undervisning. Fremstillingen er utviklet gjennom analyse av hverdagssituasjoner i klasserommet der elevene er satt til å løse konkrete oppgaver i fag som norsk, naturfag, matematikk og samfunnsfag, situasjoner som tydelig viser kompleksiteten i det planlagte forløpet. Ut fra videoobservasjoner i disse fagene er det laget et sett av undervisningscaser som danner en gjennomgående fortelling om hvordan undervisning kan forbedres. Ved bruk av læringsteoretiske perspektiver som ivaretar både individuelle og kollektive behov, løfter boka frem viktige metodiske og didaktiske prinsipper for god undervisning.

Tre bærebjelker for et godt design

Undervisning er i høy grad en relasjonell virksomhet. Arbeidet baserer seg på at det er gjensidig tillit og gode relasjoner mellom læreren og elevene. Det er avgjørende for å kunne lykkes. Betydningen av å ha gode relasjoner i undervisningen er godt dokumentert i forskning om læring og utvikling. Derfor  er dette er den første og viktigste bærebjelken og et grunnprinsipp for designtenkningen i boka.

God undervisning er avhengig av meningsfulle oppgaver for elevene. Det er den andre bærebjelken for et godt design. Kvaliteten på oppgavene, enten de er knyttet til det faglige arbeidet eller den sosiale utviklingsprosessen, har avgjørende betydning for elevenes læring. I tolkningen av undervisningscasene og det tilhørende videomaterialet blir det lagt vekt på at oppgavene står sentralt for fremdriften i undervisningen og for hva elevene lærer. Gode og meningsfulle oppgaver er kjennetegn på et godt design for undervisning.

Undervisning har et mål og et sluttpunkt. Elevenes arbeid skal føre til et resultat. Det er den tredje bærebjelken for designtenkningen. Det er investert mye ressurser i å utvikle gode vurderingsordninger for elevenes læring. Den didaktiske tilnærmingen i boka bygger på at arbeidet med mål og resultater i undervisningen er tett knyttet til utviklingen av gode relasjoner og meningsfulle oppgaver. Resultatet er noe som vokser frem i det langsiktige arbeidet med relasjoner, mål og oppgaver og er et viktig kjennetegn på designkvaliteten.

I boka «Å planlegge og designe undervisning» bruker forfatter Trond Eiliv Hauge designbegrepet for å vise hvordan lærere kan bygge opp kunnskaper og ferdigheter til å løse undervisningsoppgavene.

 

Trond Eiliv Hauge

Trond Eiliv Hauge er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har vært tilknyttet instituttet siden 1991 og har arbeidet med lærerutdanning, skoleutvikling, digitale teknologier og medier.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk