Fagsnakk fra Cappelen Damm

Nordic photos, Michael Lander

Hvordan påvirker fagfornyelsen deg?

Arbeidet med fornyelsen av Kunnskapsløftet har pågått en stund, og mange har benyttet seg av mulighetene til å være med på å påvirke fagfornyelsen. Det har vært og er en enorm jobb som vil få følger for undervisning og didaktiske valg i mange år fremover. Fagfornyelsen bygger videre på Kunnskapsløftet, men er lovet å bli et bedre arbeidsverktøy for skolene. Det arbeides med å få frem mer relevant innhold og sammenheng i fagene, og med at progresjonen i elevenes læring skal bli tydeligere. Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene.

Innføringen av nye læreplaner

På Utdanningsdirektoratets nettsider står det at nye læreplaner vil være klare for elevene høsten 2020. Men vil de egentlig det? For mange ja, men på langt nær for alle.
I grunnskolen vil det være nye læreplaner i alle fag i 2020. Men det gjelder for første til og med niende trinn. Du som underviser på tiende trinn, må vente ett år og kan jobbe etter nye kompetansemål fra skoleåret som starter i 2021.

Legg merke til at fase 1 av fagfornyelsen i videregående opplæring gjelder for de gjennomgående fagene samt felles programfag på Vg1

For deg på videregående skole er det bare Vg1 som kommer i gang med nye læreplaner i 2020. Du som underviser på Vg2, slipper først til i 2021, mens Vg3 må vente til 2022. Og legg merke til at fagfornyelsen i 2020 gjelder for de gjennomgående fagene i videregående opplæring samt felles programfag på Vg1. I fase 2 utvikles læreplaner i felles og valgfrie programfag som skal være klare til skolestart 2021. Dette er fag som elevene velger på Vg2 og Vg3.

Fagene som berøres av fagfornyelsen

 • Norskfagene
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
 • Geografi
 • Historie
 • KRLE
 • Religion og etikk
 • Musikk
 • Mat og helse
 • Kunst og håndverk
 • Kroppsøving
 • Fremmedspråk
 • Finsk som 2. språk
 • Valgfag
 • Utdanningsvalg

For yrkesfag har Utdanningsdirektoratet våren 2018 forberedt og planlagt arbeidet med utforming av læreplaner. Høsten 2018 starter arbeidet med utforming av nye læreplaner, og disse skal etter planen følge samme utrullingstakt som de gjennomgående fagene i videregående skole.

Nye læremidler

Parallelt med at Utdanningsdirektoratet arbeider intensivt med å ferdigstille de nye læreplanene, foregår det en minst like iherdig utvikling av nye læremidler som skal svare til de nye kompetansemålene. Både de etablerte forlagene, mer eller mindre kjente spesialister og garantert mange nye, spennende leverandører jobber nå på spreng for å lage læremidler de håper skal bli det beste valget for skolene. For når lærerne snart skal revidere sin didaktiske tilnærming og kanskje justere sin praksis i klasserommet, vil det forhåpentlig finnes et nytt og enda bedre utvalg av tekster, filmer, oppgaver, læringsstier med mer. Det vil være fagstoff og undervisningsopplegg som både blir tidsbesparende i forberedelsen, og som gjør lærerne godt rustet til å skape engasjerende og lærende timer – i og utenfor klasserommet.

Getty Images

Kast læreboka?

Det har i enkelte kretser blitt populært å si at man må kaste læreboka, og at det kun er de late lærerne som bruker dem. De engasjerte og gode lærerne lager nemlig sitt eget materiale. I gamle dager var det nok mer vanlig å starte med læreboka fra kapittel én og følge den slavisk gjennom skoleåret. Og grunnen til det er naturligvis at forfatterne har brukt mye tid på å lage en struktur for progresjon som gjør at elevene i løpet av skoleåret skal ha gode muligheter for å oppnå fagenes kompetansemål. Denne systematiske oppbyggingen av et læreverk er svært verdifull. Samtidig har lærere et ønske om metodefrihet og variasjon, noe som gjør at undervisningen ofte bygges opp av en kombinasjon av læreboka og andre læringsressurser. Heller enn å kaste ut læreboka, vil det for mange være snakk om å frigjøre seg fra ensidig bruk av den.

Kvalitetskriterier for læremidler

Er det for øvrig ønskelig at lærere skal bruke av sin tilmålte arbeidstid til å produsere egne læremidler når det finnes gode læreverk? Nei, det er ikke vanskelig å mene at det er unødvendig. Men da kommer diskusjonen om hva som egentlig er et godt læreverk. Og det kan det være mange meninger om. Lærernes valg og bruk av læremidler er avgjørende for at elevene skal få et godt læringsutbytte, og derfor utvikler Utdanningsdirektoratet nå kvalitetskriterier for læremidler. Disse veilederne kan du bruke til å vurdere trykte og digitale læremidler. Samtidig er de et nyttig verktøy for læremiddelprodusentene. Veilederne for kvalitet i læremidler inneholder deltemaene design, pedagogisk og didaktisk kvalitet og kobling til læreplanverket. Hvert deltema inneholder spørsmål man skal ta stilling til, som for eksempel:

 • I hvilken grad er læremiddelet tilpasset målgruppen og brukerne?
 • Hvordan vurderer du den pedagogiske og didaktiske kvaliteten?
 • Hvor god er koblingen til læreplanverket?

Digitalisering

Det snakkes mye om digitalisering, og det har pågått i mange år. Mye bra digitalt materiell finnes for alle trinn, og det ser ut som fagfornyelsen vil være en sterk pådriver for nye digitale læremidler. Når regjeringen samtidig bevilger 55 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler i grunnopplæringen, er det sannsynlig at utvalget og kvaliteten vil øke i årene som kommer. Hva er de største driverne for å velge digitale læremidler? Det er mange praktiske og administrative fordeler. Digitale læremidler kan være motiverende og samtidig skape større variasjon i hvordan fagstoff formidles og arbeides med. I tillegg er det er store muligheter for samhandling, kommunikasjon og kreativitet. Men uavhengig av om formatet er den tradisjonelle papirboka eller digitale læremidler, vil kravene om kvalitet i innholdet fortsatt være store. Dette innholdet må ha høy faglig presisjon. Det må være en tilpasset progresjon og struktur. Og det må være formulert med riktig målgruppe i fokus. Et slikt arbeid krever en god blanding av erfaring med å utvikle læremidler og erfaring fra praksis i klasserommet.

Hverdagen like hektisk

Og mens direktoratet utvikler nye læreplaner og forlagene fremtidens læremidler, fortsetter hverdagen din, like hektisk som før. Og plutselig står du der med en ny læreplan å forholde deg til. Så engasjer deg gjerne i debatten nå, kom med innspill når det etterspørres, men fokuser på å gjøre din gode gjerning i verdens viktigste yrke. Elevene dine fortjener din fulle oppmerksomhet. Enten du har et nytt kull med førsteklassinger, underviser pubertale tenåringer på ungdomstrinnet eller skal forberede elever på videregående på resten av livet: Ditt bidrag til hver enkelt elev er uvurderlig. Fortsatt godt skoleår!

Følg med og les mer om fagfornyelsen hos Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet.

Fagfornyelsen – Utdanningsdirektoratet
Fagfornyelsen og de viktige begrepene – Utdanningsforbundet
Nye læreplaner på yrkesfag – Utdanningsdirektoratet
Om programfagene – Utdanningsdirektoratet

 

Fredrik Pharo

Fredrik Pharo er salgs- og markedssjef i Cappelen Damm Undervisning. Han er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Oslo.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk