Fagsnakk fra Cappelen Damm

Støttende skriveundervisning fremmer dybdelæring

Fagfornyelsen vektlegger dybdelæring, som skjer når elever engasjerer seg i lærestoff over tid og undersøker flere aspekt ved et tema. I skriveopplæringen vil en få en tilsvarende dybdelæring når man tar utgangspunkt i sjangerpedagogikk. Sjangerpedagogikk er en helhetlig og eksplisitt metodikk for skriveundervisning, hvor læreren støtter elevene i skrivelæringsprosessen. Elevene jobber med en type sjanger over tid, gjerne knyttet til et tema. Metodikken innebærer at læreren støtter elevene gjennom skriveprosessen, fra arbeid med modelltekster og fellestekster til individuell skriving. Det er denne typen eksplisitt undervisning vi har skrevet om i boka Støttende skriveundervisning – en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveundervisning. Å mestre skriving i ulike sjangre er også en vei til å kunne delta i demokratiske prosesser, og til livsmestring generelt. Dette er svært sentralt i Fagfornyelsen.

Bakgrunnen for boka er at Trondheim kommune høsten 2015 igangsatte et prosjekt med skolering i sjangerpedagogikk for lærere ved tre barneskoler, for å styrke språkopplæringen. De første årene ble lærerne undervist av en lærer fra Knutbyskolan i Sverige, der denne pedagogikken hadde vært i bruk i flere år. Undervisningen besto av teori, utprøving i skolene og erfaringsmøter mellom samlingene. Teorien ble hentet fra den svenske boken, Låt språket bära, av Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring. NTNU ble involvert i prosjektet med tre forskere fra norskseksjonen, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet, Anne Charlotte Torvatn, samt en forsker fra engelskseksjonen, Ingunn Ofte.

 

Sjangerpedagogikk tilpasset norske forhold

En av erfaringene vi gjorde oss tidlig i prosjektet, var vanskene med å bruke den svenske boka. Denne passet ikke helt inn i norsk skolekontekst, men da det ikke eksisterte tilsvarende bok på norsk ble dette eneste mulighet. Vi opplevde tidlig at forskjeller mellom svensk og norsk begrepsbruk, norsk og svensk læreplan og forskjeller i skolesjangre var noe som skapte utfordringer. Derfor fødtes tanken om å skrive en bok som var tilpasset den norske skolekonteksten. Samtidig var May Olaug Horverak i gang med en doktorgrad innen tematikken sjangerpedagogikk. Hun kom inn i prosjektet via et møte om sjangerpedagogikk i Oslo i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Sjangerpedagogikken ble opprinnelig utviklet for marginaliserte grupper i Australia, og NAFO etterlyste en bok om sjangerpedagogikk tilpasset norske forhold.

 

Skrivelæringssirkelen

Resultatet ble boka Støttende skriveundervisning – en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveundervisning. Her ser vi på hvordan lærere kan jobbe systematisk med innhold, form og bruk i skriveopplæringen gjennom en grundig prosess som vi har kalt Skrivelæringssirkelen: Man definerer først sjangeren, studerer deretter eksempeltekster, bygger forkunnskaper, skriver sammen, for til slutt å skrive selvstendig med tilbakemeldinger fra lærer. Det finnes flere varianter av denne sirkelen. Versjonen som beskrives i denne boka, er tilpasset en norsk skolehverdag.

 

Den norske skrivelæringssirkelen og metodikken i denne boka er bearbeidet med utgangspunkt i Horveraks doktorgradsarbeid. Den samsvarer med resultatene fra Trondheimsprosjektet. Der undersøkte vi lærerens modelltekster, klassenes fellestekster, individuelle tekster, og gjorde semistrukturerte intervju med lærere. Analysene viste at elevene får godt utbytte av den systematiske undervisningen som sjangerpedagogikken tilbyr, og at det blir mindre forskjeller mellom elever som karakteriseres som høyt- eller lavtpresterende. Vi så også at selv om elevene brukte skriverammer og modelltekster, var hovedvekten av tekstene originale og selvstendige.

Boka Støttende skriveundervisning bygger en bro mellom tidligere sjangerforståelse og nyere forståelse av skriving som skrivehandlinger, og inkluderer mange konkrete eksempler fra klasserommet på hvordan en kan jobbe med ulike sjangre, hentet fra Trondheimsprosjektet. Selv om eksemplene er hentet fra barnetrinnet, er metodikken overførbar til alle typer skolekontekster. Vi både håper og tror at boka kan være nyttig for alle skrivelærere i implementering av Fagfornyelsen.

 

 

 

Denne boka er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Den hjelper læreren til å støtte elevenes skriveutvikling i ulike sjangre og på de ulike fagenes premisser.

Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst. Metodikken bygger på australsk sjangerpedagogikk, og boka gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom.

May Olaug Horverak

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter. Hun har jobbet mye med skriveundervisning i en sjangerpedagogisk tilnærming, og har skrevet doktoravhandling om dette temaet ved Universitetet i Agder.

Marit Opland Brujordet

Marit Opland Brujordet er universitetslektor i norsk ved institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har mange års erfaring fra undervisning i grunnskole, grunnskolelærerutdanning og videreutdanning av lærere.

Anne Charlotte Torvatn

Anne Charlotte Torvatn er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning NTNU. Hun forsker på lesing og skriving, og har særlig fokusert på sjangerpedagogikk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk